برچسب: تفاله خشک

گروه تولیدی و بازرگانی استیری-تفاله خشک چغندرقند

ویژگیهاى تفاله خشک چغندرقند:

‏1ـ هدف

هدف از تدوین  استاندارد ها تعیین ویژگیها، نمونه بردارى، روشهاى آزمون و اصول بسته بندى و نشانه گذارى تفاله خشک چغندرقند است‎.‎

 

تفاله خشک چغندرقند

‏2ـ دامنه کاربرد

این استاندارد در مورد تفاله خشک چغندرقند مورد در خوراک دارم و طیور کاربرد دارد‎.‎

3ـ تعریف

تفاله خشک چغندرقند عبارتست از مازاد چغندرقند که حداکثر قند و سایر مواد قابل استخراج با آب از آن گرفته شده و بوسیله ‏دستگاههاى مخصوص خشک شده باشد.تفاله خشک چغندرقند به اشکال پرکى، مفتولى و قالبى تهیه میشود و ‏ممکن است در تهیه آن از ملاس نیز استفاده شود‎.‎
‏4ـ عوامل ناپذیرفتنى

‏4ـ1ـ وجود هرگونه قارچ و کپک زده گى قابل رویت با چشم غیرمسلح
وجود بوى سوختگى ناشى از خودسوزى
‏5ـ ویژگیها
‏5ـ1ـ ویژگیهاى فیزیکى‎:‎
‏5ـ1ـ1ـ رنگ: رنگ تفاله خشک چغندرقند بدون ملاس قهوه اى روشن و ملاس دار آن بر حسب میزان ملاس افزوده شده ‏از قهوه اى روشن تا قهوه اى تیره متغیر است‎.‎
‏5ـ1ـ2ـ بو: تفاله خشک چغندرقند داراى بوى مخصوص بخود باشد‎.‎
‏5ـ1ـ3ـ شکل ظاهرى: اندازه تفاله چغندرقند بر حسب شکل ظاهرى تهیه و متغیر و بشرح زیر است‎.‎
ـ پرک به طول 5تا 10میلیمتر
ـ فشنگى که بر حسب نوع صفحه مشبک دستگاه پرس با قطره هاى 11تا 31میلى متر متغیر است‎.‎
ـ قالبى که بوزنهاى 2تا 5کیلوگرم میباشد‎.‎
‎-‎‏2-5ویژگیهاى شیمیائى‎:‎
ویژگیهاى شیمیائى تفاله خشک چغندرقند باید مطابق جدول زیر باشد‎.‎
جدول ـ ویژگیهاى شیمیائى تفاله خشک چغندرقند
یادآورى ـ در صورت افزودن هرگونه مواد مجاز نام و مقدار آن باید مشخص گردد‎.‎
‏6ـ نمونه بردارى
نمونه بردارى از تفاله خشک چغندرقند مطابق استاندارد شماره 331ایران انجام میگیرد‎.‎
‏7ـ روشهاى آزمون
‏7ـ1ـ تعیین مقدار رطوبت مطابق استاندارد ملى ایران به شماره 321‏
‏7ـ2ـ تعیین مقدار پروتئین مطابق استاندارد ملى ایران به شماره 457‏
‏7ـ3ـ تعیین مقدار فیبر خام مطابق استاندارد ملى ایران به شماره 520‏
‏7ـ4ـ تعیین مقدار خاکستر کل مطابق استاندارد ملى ایران به شماره 332‏
‏7ـ5ـ تعیین مقدار خاکستر غیرمحلول در اسید مطابق استاندارد ملى ایران به شماره 1414‏
‏7ـ6ـ تعیین مقدار قند کل در تفاله خشک چغندرقند
‏7ـ6ـ1ـ وسائل موردنیاز
‏7ـ6ـ1ـ1ـ آسیاب
‏7ـ6ـ1ـ2ـ مخلوط ‏کن
‏7ـ6ـ1ـ3ـ ترازوى حساس
‏7ـ6ـ1ـ4ـ پلاریتمر
‏7ـ6ـ2ـ مواد شیمیائى موردنیاز
‏7ـ6ـ2ـ1ـ محلول استات سرب قلیایى غلیظ
‎- ‎‏560گرم استات هیدرواکسید سرب دوظرفیتى را در یک لیتر آب عارى از انیدرید کربنیک حل کنید سپس بمدت ‏‏30دقیقه مخلوط را جوشانده و بگذارید مواد معلق در آن ته نشین شود قسمت زلال مخلوط را با دقت جدا کرده آن را با ‏‏850سانتى متر مکعب آب عارى از انیدرید کربنیک رقیق نمائید. وزن مخصوص محلول استات سرب قلیایى 1/24گرم در ‏سانتى متر مکعب است‎.‎
‏7ـ6ـ2ـ2ـ محلول استات سرب قلیایى‎:‎
‎- ‎‏150سانتى متر مکعب از استات سرب قلیایى غلیظ را به 850سانتیمتر مکعب آب رقیق نمائید‎.‎
‏7ـ6ـ 3روش کار‎:‎
‎-‎آماده کردن نمونه، حدود 100گرم تفاله خشک را در آسیاب پودر نمائید چون دستگاه نمونه گرم میشود جهت تبخیر ‏رطوبت تفاله نبایستى دستگاه را بیش از 3دقیقه بکار انداخت بنابراین عمل آسیب و پودر کردن را بدفعات انجام دهید ‏‏(طول تفاله پودر شده بایستى کمتر از یک میلیمتر باشد). تفاله هاى آسیاب شده را الک کرده و نمونه پودر شده اى را ‏که از الک عبور کرده در یک ظرف درب دار نگهدارى کنید‎.‎
‏7ـ6ـ4ـ تعیین درصد قند‎:‎
‏11/57گرم از تفاله آسیاب شده را روى کاغذ مخصوص 1 توزین کرده و در داخل یک مخلوط‏کن پایه کوتاه قرار دهید و ‏‏177سانتى متر مکعب استات سرب رقیق روى آن ریخته و مخلوطکن را به مدت 20دقیقه بحالت خود قرار دهید تا تفاله ‏ها خیس بخورد پس از این مدت مخلوط‏کن را بکار انداخته و محتوى آن را به مدت 2دقیقه کاملا مخلوط کنید سپس ‏مخلوط را صاف نمائید و محلول صاف شده را در لوله پلاریمتر 200میلى مترى ریخته و قند آن را در دستگاه پلاریمتر ‏اندازه گیرى نمائید‎.‎
‏4‏‎* ‎عدد قرائت شده روى پلاریمتر= درصد قند تفاله خشک چغندرقند
‏8ـ بسته بندى و نشانه گذارى
‏8ـ1ـ بسته بندى‏‎:‎
معمولا تفاله خشک چغندرقند بصورت فله عرضه میگردد ولى اگر در کیسه بسته بندى شود میبایستى از کیسه هاى ‏سالم و تمیز استفاده شود بسته ها بایستى متحدالوزن و متحدالشکل باشند در هر صورت وزن آنها نباید از 50کیلوگرم ‏تجاوز نمائید در موقع حمل و نقل بایستى دقت شود که وسیله عارى از هرگونه آلودگى بوده و در حین حمل و نقل نیز ‏در معرض آلودگى قرار گرفته باشد‎.‎
‏8ـ2ـ نشانه گذارى‎:‎
روى هر بسته باید ویژگیهاى زیر نوشته یا برچسب شود‎.‎
‏8ـ2ـ1ـ نام و نوع کالا
‏8ـ2ـ2ـ نام و نشانى کارخانه تولیدکننده
‏8ـ2ـ3ـ وزن خالص به کیلوگرم
‏8ـ2ـ4ـ تاریخ تولید محصول
‏8ـ2ـ5ـ در افزودن ملاس باید مقدار درصد آن قید گردد‎.‎

برچسب‌ها:, , , ,