منشور رهبری

  1. مشارکت :

رهبران بگونه‌ای مناسب با کارکنان مشورت نموده، ایده‌ها و نظرات را با ایشان در میان می‌گذارند و تصمیم‌گیری‌ها را تسهیل می‌نمایند.

  1. اجراء:

رهبران ضمن تبیین اهداف، برنامه‌ها، قوانین و ارزش‌های سازمانی، تصمیم‌های صحیح اتخاذ و دستورهای مناسبی صادر می‌نمایند.

  1. هدایت:

رهبران در راستای همسوسازی اهداف کارکنان با اهداف سازمان، رهنمودهای مناسبی ارائه داده و از تحقق اهداف سازمانی اطمینان حاصل می‌نمایند.

  1. تفویض:

رهبران در مواقع مناسب به کارکنان اجازه تصمیم‌گیری داده و آنان را ترغیب می‌کنند تا در حد توان، قبول مسئولیت نمایند.

  1. حمایت:

رهبران در جهت ارتقاء شایستگی کارکنان تلاش نموده و همواره آنها را در اجرای صحیح وظایفشان راهنمایی و حمایت مینمایند.

  1. تعهد به ارزش‌ها:

رهبران به ارزش‌های سازمان متعهد بوده و الگوی اجرای ارزش‌ها هستند.