سرمایه های انسانی

رده سنی

[us_progbar title=”کمتر از 25 سال” count=”7″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#75b0e7″][us_progbar title=”بین 25 تا 30 سال” count=”58″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#fe8379″][us_progbar title=”بین 36 تا 45 سال” count=”25″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#79b946″][us_progbar title=”بیش 45 سال” count=”10″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#62586f”]
 • کمتر از 25 سال
 • بین 26 تا 35 سال
 • بین 36 تا 45 سال
 • بیش از 45

مدرک تحصیلی

[us_progbar title=”دیپلم و زیر دیپلم” count=”20″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#75b0e7″][us_progbar title=”کاردانی” count=”6″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#fe8379″][us_progbar title=”کارشناسی” count=”38″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#79b946″][us_progbar title=”کارشناسی ارشد” count=”26″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#62586f”][us_progbar title=”دکتری” count=”10″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#dbd2c2″]
 • دیپلم و زیر دیپلم
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری

رده سازمانی

[us_progbar title=”مدیر” count=”12″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#75b0e7″][us_progbar title=”مشاور” count=”7″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#fe8379″][us_progbar title=”سرپرست” count=”15″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#79b946″][us_progbar title=”کارشناس” count=”36″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#62586f”][us_progbar title=”کارمند و تکنسین” count=”30″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#dbd2c2″]
 • مدیر
 • مشاور
 • سرپرست
 • کارشناس
 • کارمند و تکنسین

جنسیت

[us_progbar title=”خانم” count=”30″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#fe8379″][us_progbar title=”آقا” count=”70″ style=”3″ size=”large” color=”custom” bar_color=”#75b0e7″]
 • آقا
 • خانم