رویکرد همکاری

رویکرد همکاری

گروه استیری با بیش از 35 سال سابقه پر افتخار، بعنوان یکی از فعالان خوشنام و پیشرو در ارائه خدماتی متفاوت به صنعت دام و طیور ایران مطرح بوده است.ما معتقدیم رشد و توسعه مستمر سازمان در گرو همکاری با کارکنانی شایسته مقدور است و همواره با نگاه سرمایه ای به کارکنان، توسعه و نگهداشت همکارانمان را در اولویت قرار داده ایم و با برنامه ریزی مناسب در زمینه ارائه فرصتهای برابر آموزشی، تدوین و تبیین روابط کار، ارتقاء فرهنگ سازمانی و پایش و افزایش رضایتمندی کارکنان، محیطی پر انرژی، گرم و دوستانه و فضای کاری سالم و رقابتی راایجاد کرده ایم.

توجه به شایسته پروری و ارتقاء کارکنان و ایجاد فرصتهای برابر جهت متقاضیان استخدام و به تبع آن شایسته گزینی در گروه استیری، جریان زندگی در محل کار را متفاوت کرده است.

[us_btn text=”فرصت های شغلی” link=”url:http%3A%2F%2Festiri.org%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25aa-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25ba%25d9%2584%25db%258c%2F|title:%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C|target:%20_blank|”]